Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN (versie 2.1)
MAG-GRONINGEN EN MAG-HOSTING, MAG-HOSTING WEBDESIGN,
HIERNA TE NOEMEN “MAG” EN INGESCHREVEN BIJ KVK TE GRONINGEN, NR. 02088896 1
MAG-GRONINGEN
Artikel 1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd.
Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over Opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan: elke natuurlijke- of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst van opdracht, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Vooral wordt onder “Opdrachtgever” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
Onder “Opdrachtnemer” moet worden verstaan de Opdrachtnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, te weten MAG-Groningen of MAG-Hosting hierna te noemen MAG.
Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
Indien ook Opdrachtgever naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van Opdrachtgever niet van toepassing. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 3 Burgerlijk Wetboek is Opdrachtnemer niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële Opdrachtgever voorkomende afwijkingen van Opdrachtnemers offerte.
Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook, waartoe opdracht is gegeven of die door Opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
De nietigheid van een deel van de bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de rest onverlet.
Door het aanvaarden van een door de Opdrachtnemer gedaan aanbod, aanvaardt de Opdrachtgever daarbij ook deze voorwaarden.
Artikel 2 Offertes
Alle offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële Opdrachtgever tot het doen van een aanbod. Zij binden de Opdrachtnemer daardoor op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan de Opdrachtnemer gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging van de Opdrachtgever van zijn kant (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door de Opdrachtgever te zijn aanvaard. Een aanbod wordt gedagtekend en is gedurende dertig dagen onherroepelijk.
Een aanbieding bevat een beschrijving van de te verrichten werkzaamheden, indien van toepassing een beschrijving van de te leveren materialen, het tijdstip waarop de werkzaamheden aanvangen en het tijdvak waarin deze worden
ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN (versie 2.1)
MAG-GRONINGEN EN MAG-HOSTING, MAG-HOSTING WEBDESIGN,
HIERNA TE NOEMEN “MAG” EN INGESCHREVEN BIJ KVK TE GRONINGEN, NR. 02088896 2
verricht, en een opgave van de prijs van de materialen en/of de prijsvorming methode voor de uit te voeren werkzaamheden. De prijsvorming methode behelst hetzij een vast bedrag waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht (aanneemsom), hetzij een opgave van de prijsfactoren (uurtarief, urenraming, eenheidsprijzen materialen), met een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten.
Van de door Opdrachtnemer gedane offertes maken deel uit- vooral ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde -: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede
eventuele bijlagen en bescheiden die op de offertes betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door Opdrachtnemer in dit verband gemaakte gereedschappen, eigendom van Opdrachtnemer, moet op Opdrachtnemer zijn verzoek aan hem worden teruggegeven en mag zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behoudt Opdrachtnemer zijn -alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.
Indien de order, waarop Opdrachtnemer zijn offerte betrekking heeft, niet binnen 3 maanden na de dag waarop hij de offerte deed bij hem is geplaatst, kan Opdrachtnemer de kosten die voor hem aan het doen van zijn offerte verbonden waren, daaronder tevens begrepen de kosten van het maken van de in het vorige lid bedoelde gereedschappen, aan Opdrachtgever in rekening brengen.
Ingeval van een terecht beroep op een uitgebrachte aanbieding heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de
afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.
Artikel 3 Totstandkoming en duur van de overeenkomst
Een overeenkomst met Opdrachtnemer komt tot stand wanneer hij de order van Opdrachtgever mondeling of schriftelijk heeft aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Opdrachtnemer de orderbevestiging geeft of verzendt.
Opdrachtgever is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan opdrachtnemer gegeven, gebonden gedurende een periode van 14 dagen na dagtekening van de order of, indien het een mondeling verstrekte order betreft, na het geven van de order. Een verklaring van Opdrachtgever dat hij zijn order wenst te annuleren of te wijzigen, afgegeven gedurende deze periode van 14 dagen, kan daarom niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) order tot stand komt, indien Opdrachtnemer de order alsnog aanvaardt / bevestigt binnen deze periode van 14 dagen.
De door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgesproken of verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. Opdrachtgever wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 14 dagen na dagtekening van Opdrachtnemer zijn orderbevestiging schriftelijk aan hem te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN (versie 2.1)
MAG-GRONINGEN EN MAG-HOSTING, MAG-HOSTING WEBDESIGN,
HIERNA TE NOEMEN “MAG” EN INGESCHREVEN BIJ KVK TE GRONINGEN, NR. 02088896 3 verenigen.
Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van Opdrachtnemer of namens hem gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Opdrachtnemer alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door hem tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. Een opzegging na een verlenging voor het
nieuwe jaar, ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting voor dat nieuwe jaar. Zie artikel 12 Opzegging.
Artikel 4 Gegevens Opdrachtgever
Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer, in overeenstemming met zijn oordeel, nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen.
In geval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal Opdrachtgever de Opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltrekking van de opdracht relevant is.
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting heeft voldaan.
Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde originele bescheiden met een formele status, zoals notariële akten, beschikkingen en overheidsvergunningen, aan Opdrachtgever geretourneerd. Waar noodzakelijk voor onderbouwing van de deugdelijkheid van verrichte werkzaamheden worden van deze bescheiden kopieën opgenomen in de werkdossiers.
De uit de vertraging -in de uitvoering van de opdracht- voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en escheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren betreffende feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
Artikel 5 Uitvoering opdracht
Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal, indien mogelijk, rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.
ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN (versie 2.1)
MAG-GRONINGEN EN MAG-HOSTING, MAG-HOSTING WEBDESIGN,
HIERNA TE NOEMEN “MAG” EN INGESCHREVEN BIJ KVK TE GRONINGEN, NR. 02088896 4
Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder
kennisgeving aan Opdrachtgever, te laten verrichten door een door Opdrachtnemer aan te wijzen persoon of
derde, indien dat naar oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen
optimaleuitvoering van de opdracht.
Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels.
De uitvoering van de opdracht is niet -tenzij uitdrukkelijk schriftelijk wordt vermeld- specifiek gericht op het
ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Opdrachtnemer
daarover aan Opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de door de
beroepsorganisaties uitgevaardigde frauderichtlijnen.
Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts
overgaan na daarover met Opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt.
Artikel 6 Geheimhouding en exclusiviteit
Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn
betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter
beschikking is gesteld, alsook de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet
voor zover wettelijke of beroepsregels Opdrachtnemer een informatieplicht opleggen.
Behoudens toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet
gerechtigd de informatie, die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden voor
een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht,
civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
Tenzij daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de
inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, die niet zijn
opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar
maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud
kennis kunnen nemen.
Artikel 7 Intellectuele eigendom
Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of
heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s,
systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-)contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer,
al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of teexploiteren, tenzij deze
producten uitdrukkelijk (en
ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN
BETALINGSVOORWAARDEN (versie 2.1)
MAG-GRONINGEN
EN
MAG-HOSTING,
MAG-HOSTING WEBDESIGN,
HIERNA TE NOEMEN “MAG” EN INGESCHREVEN BIJ KVK TE GRONINGEN, NR. 02088896
5
schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld.
Openbaarmaking kan daarom alleen geschieden na verkregen bestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtgever
heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover
passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het
voorgaande van overeenkomstige toepassing.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van
een deskundig oordeel over de werkzaamheden van Opdrachtnemer.
Artikel 8 Overmacht
Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van Opdrachtnemer die van
dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd (niet
toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en
vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen,
verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in Opdrachtnemer zijn bedrijf, in- en
uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaaktdoor maatregelen, wetten of besluiten van
internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.
Indien Opdrachtnemer door overmacht zijn leveringsplicht niet, nietbehoorlijk of niet tijdig kan nakomen is hij
gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor
bepaalde of
onbepaalde tijd op te schorten, dat naar zijn keuze. In geval van overmacht kan Opdrachtgever Opdrachtnemer
niet tot schadevergoeding aanspreken.
Artikel 9 Prijzen
De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van
totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen,
grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en
andere heffingen van overheidswege.
De prijzen zijn exclusief BTW.
Opdrachtnemer heeft zowel voor aanvang van de werkzaamheden als tussentijds het recht de uitvoering van de
werkzaamheden op te schorten totop het moment dat
Opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden
heeft betaald aan Opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
De vergoeding is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, niet afhankelijk van
ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN
BETALINGSVOORWAARDEN (versie 2.1)
MAG-GRONINGEN
EN
MAG-HOSTING,
MAG-HOSTING WEBDESIGN,
HIERNA TE NOEMEN “MAG” EN INGESCHREVEN BIJ KVK TE GRONINGEN, NR. 02088896
6
de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van
Opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door Opdrachtnemer werkzaamheden ten behoevevan
Opdrachtgever zijn verricht.
De vergoeding, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief
de eventueel verschuldigde BTW, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden
aan
Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever enOpdrachtnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de BTW
afzonderlijk in rekening gebracht.
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat deopdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/ of
prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig
aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
Artikel 10 Betaling
Betaling dient te geschieden in Euro`s en zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar de ondernemer
is gevestigd of door overmaking op een door
hem aangewezen bankrekening, in beide gevallen vooraf aan de levering van de betreffende zaken, althans
uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bij betaling per bank geldt de dag van creditering van de ondernemer zijn bankrekening als de dag van betaling.
Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen plaatsvindt in evenredigheid met de oplevering van het
werk. Betaling dient in dat geval plaats te vinden (telkens) binnen 14 dagen na afloop van een termijn.
Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal de gehele openstaande vordering terstond opeisbaar zijn, en
zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer over de gehele vordering een rente verschuldigd zijn ter grootte van de
wettelijke rente conform art. 6:119 j° 6:120 BW, vermeerderd met 4%, zonder nadere sommatie of
ingebrekestelling. Gedeelten van een maand worden in deze als volle
maand aangemerkt.
en de Opdrachtgever, na daartoe door de Opdrachtnemer te zijn gemaand, gedurende een door de
Opdrachtnemer te bepalen termijn verzuimt aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, komen de kosten die
verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso, en of executiemaatregelen
(waaronder de kosten van de /een faillissementsaanvra(a)g(en)) voor rekening van Opdrachtgever. Voormelde
buitengerechtelijke kosten bedragenminimaal 15% van de openstaande vordering(en) met een minimum van €
40,=.
ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN
BETALINGSVOORWAARDEN (versie 2.1)
MAG-GRONINGEN
EN
MAG-HOSTING,
MAG-HOSTING WEBDESIGN,
HIERNA TE NOEMEN “MAG” EN INGESCHREVEN BIJ KVK TE GRONINGEN, NR. 02088896
7
Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten,
vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de Opdrachtnemer
bevoegd de nakoming van de tegen de Opdrachtgever aangegane verplichtingen op te schorten totdat betaling is
geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in gebreke
/verzuim zijn indien de Opdrachtnemer het redelijke
vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te twijfelen.
Ter keuze van de Opdrachtnemer kan in voorgaande of daarmee overstemmende omstandigheden, zonder
nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden
al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden
worden gevorderd.
Opdrachtnemer kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar
zijn keuze.
Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve
van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verrichte, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het
factuurbedrag.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten endaarbij de zorgvuldigheid in acht nemen
die van Opdrachtnemer kan wordenverwacht.
Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is
Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij
schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is
Opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk tot het bedrag zoals in lid 2 en 3 van dit artikel is vastgelegd.
Behoudens eventuele verplichtingen van de ondernemer uit hoofde van het bovenstaande is hij nimmer
gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en anderen, tenzij er sprake is van opzet of
daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van zijn kant (door degenen die de ondernemer voor aansprakelijk
houdt met de middelen rechtens aan te tonen). Vooral is de ondernemer ook nimmer aansprakelijk
voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstand schade
daaronder begrepen – geleden door de klant, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of
derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of
het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf
Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in het geval van een belastingadvies of een juridische opdracht beperkt
tot een maximum van eenmaal het bedragvan
de vergoeding voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar dat Opdrachtgever heeft betaald of
nog verschuldigd is, met een maximum van
tweehonderdvijftig Euro. (€ 250,00)
ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN
BETALINGSVOORWAARDEN (versie 2.1)
MAG-GRONINGEN
EN
MAG-HOSTING,
MAG-HOSTING WEBDESIGN,
HIERNA TE NOEMEN “MAG” EN INGESCHREVEN BIJ KVK TE GRONINGEN, NR. 02088896
8
Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in het geval van een opdracht tot controle van financiële
verantwoordingen beperkt tot een maximum van eenmaal het bedrag van de vergoeding voor de desbetreffende
opdracht over het laatste kalenderjaar.
Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever
ongedaan te maken.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaanvan bescheiden tijdens vervoer of tijdens
verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever,
Opdrachtnemer of derden.
Indien Opdrachtgever, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, aan
de zaken wijzigingen heeft doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting van Opdrachtnemer zijn kant.
De klant is gehouden de ondernemer te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van
de overeenkomst tegen hem mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze
aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de klantkomen.
Artikel 12 Opzegging
Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst
opzeggen. De opzegtermijn bedraagt standaard 2 maanden. Dit is in onderling overleg tussen de Opdrachtgever
en Opdrachtnemer aan te passen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, dan is het
bepaalde onder art. 10 lid 4 van toepassing.
Opzegging dient ten alle tijde schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld en binnen de opzegtermijn.
Opzegging na verlenging voor het nieuwe jaar, ontslaat Opdrachtgever niet van de betalingsverplichting voor het
lopende jaar.
Indien en voor zover Opdrachtnemer de overeenkomst door opzeggingbeëindigt is hij gehouden Opdrachtgever
gemotiveerd mee te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging, en al datgene te doen wat de
omstandigheden in het belang van de Opdrachtgever eisen.
Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer vanwege het
ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie van Opdrachtgever, tenzij er feiten en
omstandighedenaan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe terekenen.
Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer,heeft Opdrachtgever recht op
medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden naar derden, tenzij er feiten en
omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen.
Opdrachtnemer behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe
verrichte werkzaamheden, waarbij aan
Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichtte werk ter beschikking
zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden extra kosten met zich meebrengt,
worden deze in rekening gebracht bij
ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN
BETALINGSVOORWAARDEN (versie 2.1)
MAG-GRONINGEN
EN
MAG-HOSTING,
MAG-HOSTING WEBDESIGN,
HIERNA TE NOEMEN “MAG” EN INGESCHREVEN BIJ KVK TE GRONINGEN, NR. 02088896
9
Opdrachtgever.
Artikel 13 Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussenOpdrachtgever en Opdrachtnemer, die niet tot
de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement waarin de Opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen
betrekking hebben op het bedrijf of beroep van Opdrachtgever.
MAG-HOSTING
Artikel 1 Definities
1.1 De volgende begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de hierna omschreven betekenis.
Gedefinieerde begrippen worden in de tekst met een hoofdletter aangegeven. Account: Webruimte ten behoeve
van de Opdrachtgever, welke afgesloten wordt met een gebruikersnaam en een wachtwoord.
Accountgegevens: gebruikersnaam en wachtwoord van de Account.
Colocated hosting: het plaatsen van een Webserver ten behoeve van de Opdrachtgever in een ruimte binnen een
datacentrum, welke ter beschikking staat van MAG. De Webserver is eigendom van de Opdrachtgever.
Dataverkeer: alle datastromen van en naar de Webruimte van de Opdrachtgever; hieronder vallen onder meer
webverkeer (www), E-mail en FTP verkeer.
Dedicated hosting: het ter beschikking stellen van een Webserver voor exclusief gebruik van de Opdrachtgever.
Diensten: de door MAG geëxploiteerde producten en Diensten. Hieronder vallen onder meer de aanvraag en
registratie van Domeinnamen, de Webhosting van alle elektronische
informatie van de door de Opdrachtgever bij MAG ondergebrachte Domeinnamen, Dedicated hosting, Colocated
hosting en alle andere aanvullende en ondersteunende Diensten.
Domeinnaam: de unieke aanduiding van een Internetadres die gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld een
Website of een E-mailadres.
E(lectronic)- mail: het overbrengen van elektronische berichten via het Internet. E- mailadres: een op naam van
de Opdrachtgever gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichten via het Internet.
Handleiding: documentatie, die MAG gedurende de Overeenkomst ter beschikking stelt aan de Opdrachtgever
ten behoeve van toegang tot zijn Account.
Internet: een wereldwijd netwerk van computers, waarmee men informatie kan uitwisselen. Login procedure: de
procedure, voorgeschreven door MAG, teneinde de
Opdrachtgever in staat te stellen toegang te verkrijgen tot zijn Account.
Nettiquette: algemeen aanvaarde gedragsregels op het Internet zoals vastgelegd in RFC 1855 en de toekomstige
aanpassingen hiervan.
ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN
BETALINGSVOORWAARDEN (versie 2.1)
MAG-GRONINGEN
EN
MAG-HOSTING,
MAG-HOSTING WEBDESIGN,
HIERNA TE NOEMEN “MAG” EN INGESCHREVEN BIJ KVK TE GRONINGEN, NR. 02088896
10
Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon met wie een Overeenkomst tot levering van
Diensten van MAG wordt afgesloten.
Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, die Schriftelijk dan wel per E-mail is bevestigd, met betrekking tot de
Diensten van MAG. Elektronisch geplaatste orders uitdrukkelijk hieronder begrepen.
Persoonsregistratie: de persoonsgegevens, Accountgegevens en indien van toepassing voor de facturering en
voor zover mogelijk, verbruiksgegevens over Dataverkeer, die MAG verzamelt en bewaart teneinde rekeningen te
kunnen versturen aan de Opdrachtgever.
Reseller: een Opdrachtgever met toegang tot de Resellermodule.
Resellermodule: een afgesloten Website, waarop Opdrachtgevers in kunnen loggen via een aparte login
procedure. De Resellermodule is bedoeld voor grootafnemers vande Diensten.
Schriftelijk: een op papier gestelde mededeling.
Script: een combinatie van voorgeprogrammeerde computeropdrachten in een bestand. Webhosting: het
aanbieden van een permanente breedbandige verbinding via een Webserver met het Internet in combinatie met
een Account.
Webruimte: harde schijfruimte op een Webserver, die MAG ter beschikking stelt aan de Opdrachtgever ten
behoeve van het versturen en ontvangen van E-mail, het aanhouden van een Website of Webserver en overige
Diensten van MAG.
Webserver: een middels meerdere datalijnen op het Internet aangesloten computer, met daarop één of
meerdere Accounts.
Website: één of meerdere geïntegreerde Internetpagina’s.
Artikel 2 Toepasselijkheid
Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet Schriftelijk is afgeweken, zijn deze
Algemene Voorwaarden van toepassing op elke aanbieding van, opdracht aan of Overeenkomst met MAG.
Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever c.q. derden zijn voor MAG niet van toepassing en derhalve niet
bindend.
Artikel 3 Aanbieding en acceptatie
Alle aanbiedingen en offertes door of vanwege MAG gedaan zijn vrijblijvend,behalve indien door MAG Schriftelijk
dan wel per E-mail anders is vermeld.
Aanbiedingen kunnen na aanvaarding onverwijld herroepen worden.
Een aanbieding of offerte door MAG gedaan heeft een geldigheidsduur van dertig
(30) dagen, tenzij anders is vermeld.
MAG is te allen tijde gemachtigd om de (aspirant-)Opdrachtgever te weigeren zonder opgaaf van redenen.
Domeinnamen of websites met adult content, geweld, racistische uitingen, kansspelen zijn niet toegestaan en
worden geweigerd.
ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN
BETALINGSVOORWAARDEN (versie 2.1)
MAG-GRONINGEN
EN
MAG-HOSTING,
MAG-HOSTING WEBDESIGN,
HIERNA TE NOEMEN “MAG” EN INGESCHREVEN BIJ KVK TE GRONINGEN, NR. 02088896
11
Artikel 4 Aanvang Overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand op het moment, dat aan de volgendevoorwaarden is voldaan:
het aanvraag- of contractformulier is aangeboden door de Opdrachtgever;
de aanvraag is volledig ontvangen en geaccepteerd door MAG;
*de aanvraag is per E-mail bevestigd door MAG aan de Opdrachtgever.
In afwijking van het bepaalde in artikel 4.1 geldt bij de aanvraag van een Domeinnaam de datum van registratie
van de Domeinnaam als moment van totstandkoming van de Overeenkomst.
Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst kunnen Schriftelijk dan welper Email geschieden.
Artikel 5 Duur en einde Overeenkomst
De Overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de periode van twaalf (12) maanden, tenzij anders is
overeengekomen. Tussentijdse opzegging isuitgesloten.
De Overeenkomst wordt na afloop van de overeengekomen periode telkens stilzwijgend verlengd voor de
periode van twaalf (12) maanden, tenzij anders is overeengekomen.
De Overeenkomst kan uitsluitend na het verstrijken van de minimumduur worden beëindigd middels opzegging.
Uitdrukkelijk wordt hier opgemerkt, dat een verhuizing van een Domeinnaam naar een andere dienstverlener
géén opzegging inhoudt. Bijeen verhuizing is MAG niet verantwoordelijk voor gegevens verlies in welke vorm
danook.
Opzegging dient Schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van een
(1) maand tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging kan alleen per post geschieden, met dien
verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangtop
de dag waarop MAG de opzegging ontvangt. Bij opzegging dienen de persoonsgegevens en de eventuele
domeinnaam te worden vermeld. Tevens dient de opzegging voorzien te zijn van de handtekening van de
Opdrachtgever.
Artikel 6 Levering en leveringstijd
Levering van de Diensten geschiedt na totstandkoming van de Overeenkomst enna opdracht en aanlevering,
Schriftelijk dan wel per E-mail, van de door MAG bepaalde noodzakelijke gegevens en documenten of op een
later af te spreken tijdstip.
Een afgesproken levertijd kan nimmer als fatale termijn gelden. Indien overschrijding van de afgesproken
levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld aan de Opdrachtgever. In geval van overmacht
aan de zijde van MAGzal de termijn van overschrijding worden verlengd met de termijn van de overmacht.
Bij aanvraag en registratie van een Domeinnaam dient rekening gehoudente worden met een leveringstijd van
maximaal twee (2) weken.
ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN
BETALINGSVOORWAARDEN (versie 2.1)
MAG-GRONINGEN
EN
MAG-HOSTING,
MAG-HOSTING WEBDESIGN,
HIERNA TE NOEMEN “MAG” EN INGESCHREVEN BIJ KVK TE GRONINGEN, NR. 02088896
12
Artikel 7 Overmacht
Onder overmacht met betrekking tot de Overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, meer specifiek alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet te
voorzien waren en als gevolg waarvanMAG niet in staat is haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever na te
komen.
Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het Internet,
storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen als gevolg van
wederrechtelijk handelen van derden.
Gedurende de periode van overmacht worden de leveringsverplichtingen en de andere verplichtingen van MAG
opgeschort. Indien de periode van opschortinglanger duurt dan drie (3) weken, is ieder der partijen bevoegd de
Overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de wederpartij recht op schadevergoeding ontstaat.
Artikel 8 Prijzen
Alle op de Website van MAG genoemde prijzen alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders
is vermeld.
MAG behoudt zich te allen tijde het recht voor de hoogte van de vergoedingen
en overige kosten te wijzigen. Wijzigingen worden uiterlijk twee (2) maanden voordat zij van kracht worden,
aangekondigd per E-mail. De tariefswijziging geldt ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten vanaf het
moment van verlenging, als bedoeld in artikel
van deze Algemene Voorwaarden. De Opdrachtgever is bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging, mits de Overeenkomst uiterlijk
drie maanden voorafgaande aan de prijswijziging is gesloten.
Indexatie: MAG behoudt zich het recht voor zonder aankondiging vooraf, alle prijzen jaarlijks te verhogen met
een bepaald percentage. Dit percentage ismaximaal
gelijk aan vijf (5) procent vermeerderd met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijs index,
zoals die is vastgesteld door het CBS, voor het jaar voorafgaand aan die van de prijsverhoging. Uitdrukkelijk zij
nog vermeld dat prijsverhogingen naar aanleiding van de door MAG toegepaste indexatie geen grond vormen
voor tussentijdse ontbinding. De indexatie is integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.
Artikel 9 Betalingsvoorwaarden
De betalingsverplichting van de Opdrachtgever gaat in op de dag dat de Overeenkomst tot stand komt. De
betaling heeft betrekking op de periode die ingaat vanaf de dag van aanvang van de Overeenkomst tot en met de
dag van rechtmatige beëindiging van de Overeenkomst.
De ter zake van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTWen eventueel andere uit wettelijke
voorschriften voortvloeiende heffingen. De Opdrachtgever is voorts de verdere kosten die uit deze voorwaarden
voortvloeien, verschuldigd.
De verschuldigde vergoeding wordt afhankelijk van de termijn waarvoor de Overeenkomst is
ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN
BETALINGSVOORWAARDEN (versie 2.1)
MAG-GRONINGEN
EN
MAG-HOSTING,
MAG-HOSTING WEBDESIGN,
HIERNA TE NOEMEN “MAG” EN INGESCHREVEN BIJ KVK TE GRONINGEN, NR. 02088896
13
aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht en dientdoorgaans per jaar vooraf te worden voldaan, tenzij
anders is overeengekomen. Incidentele kosten worden tussentijds gefactureerd.
MAG stuurt de Opdrachtgever een factuur voor de vergoedingen die samenhangen met de Overeenkomst. De
Opdrachtgever is verplicht uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te betalen. Bij niet-nakoming
behoudt MAG zich het recht voor de prestatie van zijn kant (tijdelijk) op te schorten.
Indien de Opdrachtgever niet binnen de termijn genoemd in artikel 9.4 betaalt, ontvangt de Opdrachtgever een
herinnering. Daarbij wordt een nadere termijn van betaling vastgesteld. Bij niet- nakoming binnen deze tweede
termijn is de Opdrachtgever van rechtswege, dat wil zeggen zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim. Alsdan
zal hij of zij vertragingsrente verschuldigd zijn over het openstaande factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke
kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voorrekening en risico van de Opdrachtgever. De
vertragingsrente, welke gelijk is aan de wettelijke rente, zal verschuldigd zijn vanaf het moment dat de
Opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.
Bij automatische incasso geldt dat de Opdrachtgever in verzuim is, vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde
vergoeding door toedoen van Opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd.
Indien de Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kostenonjuist zijn, dan kan hij of zij de
bezwaren binnen twee weken na factuurdatum aan MAG elektronisch kenbaar maken via het volgende Emailadres:
info@mag-hosting.nl
Na ontvangst van het bezwaar zal MAG een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Het
indienen van bezwaar laat de betalingsverplichting van de Opdrachtgever onverlet en heeft aldus geen
opschortende werking.
Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, zal MAG het te veel geïncasseerde bedrag op eerste
verzoek van de Opdrachtgever onverwijldretourneren. Eén en ander zal worden vermeerderd met de wettelijke
rente vanaf de dag van incassering tot aan de dag waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.
Artikel 10 Ontbinding
Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk en/of niet tijdig voldoet aan enige uit een met MAG gesloten
Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige
twijfel onderhevig is of de Opdrachtgever in staat is om aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens MAG
te voldoen, is MAG te allen tijde gerechtigd, zonder
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen MAG Dienst(en) op te schorten, hetzij
de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat MAG tot enige schadevergoeding
gehouden zal zijn en onverminderd de aan MAG verder toekomende rechten.
Onverminderd het bepaalde in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden heeft MAG het recht om de
Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te
ontbinden en/of de Dienst(en) te stakenindien de Opdrachtgever:
valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven aan MAG;
nagelaten heeft juiste gegevens en/of wijzigingen door te geven aan MAG;
ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN
BETALINGSVOORWAARDEN (versie 2.1)
MAG-GRONINGEN
EN
MAG-HOSTING,
MAG-HOSTING WEBDESIGN,
HIERNA TE NOEMEN “MAG” EN INGESCHREVEN BIJ KVK TE GRONINGEN, NR. 02088896
14
de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
in strijd handelt met het bepaalde in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden;
oneigenlijk gebruik maakt van het Internet;
informatie verspreidt, die in strijd is met de (inter)nationale wet- en regelgeving;
informatie verspreidt, die in strijd is met de algemeen aanvaarde waardenen normen;
informatie verspreidt, die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras,religie, geslacht, cultuur, afkomst of
anderszins kwetsend genoemd kan worden;
in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaringheeft ingediend;
surseance van betaling heeft aangevraagd;
het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren;
onder curatele of bewind is gesteld of isontbonden.
De omstandigheid als bedoeld in artikel 7.2 en 8.2 van deze Algemene Voorwaarden wordt beschouwd als grond
voor ontbinding zonder rechterlijke tussenkomst.
MAG is in geval van ontbinding van de Overeenkomst gerechtigd de
registratie van de Domeinnaam te beëindigen. Opdrachtgever zal na de ontbinding niet meer vertegenwoordigd
worden door MAG. Bij beëindiging van de registratie zal
het gebruik van de Domeinnaam ontzegd worden en zal de inschrijving daarvan doorgehaald worden in het
register.
Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van de Resellermodule, is MAG
ingeval van ontbinding van de Overeenkomst gerechtigd het totale klantenbestand van de Opdrachtgever over te
nemen, teneinde deze klanten de mogelijkheid te bieden het gebruik van de Dienst(en) voort te laten duren.
Artikel 11 Verplichtingen MAG
MAG spant zich als een goede dienstverlener in zorg te dragen voor:
het verlenen van de in de Overeenkomst bepaalde Dienst(en);
het in standhouden van de verbindingen die via het systeem met het Internet gemaakt kunnen worden;
de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.
MAG kan geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het Internet garanderen, noch dat te allen tijde
gebruik kan worden gemaakt van de dienst(en).
MAG onthoudt zich van het inzien van persoonlijke E-mail en/of bestanden van
Opdrachtgevers en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij MAG
hiertoe krachtens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de Opdrachtgever handelt, of
wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden.
Artikel 12 Verplichtingen Opdrachtgever
De Opdrachtgever is verplicht tot betaling op de wijze zoals bepaald in artikel 9 van deze Algemene
Voorwaarden.
De Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een
ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN
BETALINGSVOORWAARDEN (versie 2.1)
MAG-GRONINGEN
EN
MAG-HOSTING,
MAG-HOSTING WEBDESIGN,
HIERNA TE NOEMEN “MAG” EN INGESCHREVEN BIJ KVK TE GRONINGEN, NR. 02088896
15
verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker verwacht mag worden. De Opdrachtgever stelt MAG zo spoedig
mogelijk Schriftelijk dan wel per E-mail in kennis van wijzigingen in voor MAG relevante gegevens.
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het systeem en de Webruimte te gebruiken voor handelingen en/of
gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nettiquette, de richtlijnen van de
Reclame Code Commissie,de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer,
maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
het ongevraagd verzenden van E-mail met soortgelijke inhoud en/of het posten van wervende berichten in
nieuwsgroepen op het Internet (spamming). Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere dienstverlener
wordt verstuurd met referentieaan een Website, Domeinnaam, E- mailadres of andere Dienst bij MAG;
het wederrechtelijk inbreuk maken op auteursrechtelijk beschermde werken ofhet anderszins handelen in strijd
met intellectuele eigendomsrechten van derden;
het openbaar maken en/of verspreiden van kinderpornografie;
het wederrechtelijk binnendringen in andere computers of computersystemenop het Internet (hacking);
seksuele intimidatie of het op andere wijze lastigvallen van personen.
De Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers en/of Internetgebruikers te hinderen en/of
schade toe te brengen aan systemen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om processen of programma’s -al
dan niet via de Webserver- op te starten, welke MAG, overige Opdrachtgevers en/of Internetgebruikers hinder of
schade kan toebrengen. In dezen is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de
zijde van de Opdrachtgever, bijvoorbeeld,maar niet uitsluitend, ‘open relaying’ door een verkeerd
geconfigureerde Webserver.
MAG is
gerechtigd om bij constatering van hinder, dan wel bij toebrenging van schade de prestatie van haar kant
(tijdelijk) op te schorten. MAG zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet
van MAG kan worden verlangd.
Nimmer kan hierbij enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook van de kant
van de Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden MAG
Het is de Opdrachtgever toegestaan om Scripts te gebruiken, mits deze Scripts goed geconfigureerd zijn. MAG is
gerechtigd om bij constatering van overlast alsgevolg van een foutief geconfigureerd Script, dan wel als gevolg
van het veelvuldig aanroepen van een Script, de prestatie van haar kant (tijdelijk) op te schorten. MAG zal de
Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van MAG kan worden verlangd.
Nimmer kan hierbij enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook van de kant
van de Opdrachtgever.
De Opdrachtgever is te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van zijn Account. In navolging
hiervan is de Opdrachtgever verplicht zijn Accountgegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Indien
de Opdrachtgever meent, dat derden zich wederrechtelijk toegang hebben verschaft tot de Dienst, is hij of zij
verplicht hier direct melding van te maken bij MAG. Deze melding kan worden gericht aan het volgende Emailadres:
info@mag-hosting.nl.
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zijn Account, de Handleiding of andere uit de Overeenkomst
voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te
ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN
BETALINGSVOORWAARDEN (versie 2.1)
MAG-GRONINGEN
EN
MAG-HOSTING,
MAG-HOSTING WEBDESIGN,
HIERNA TE NOEMEN “MAG” EN INGESCHREVEN BIJ KVK TE GRONINGEN, NR. 02088896
16
geven, tenzij MAG hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het
voorafgaande is het de Opdrachtgever wel toegestaan door een derde een Website te laten ontwerpen, plaatsen
en onderhouden.
De Opdrachtgever draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en
verbindingen om toegang tot het systeem teverkrijgen.
De Opdrachtgever draagt zorg voor de opslag van back-ups en andere relevante gegevens. MAG kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor verlies van de hiervoor bedoelde gegevens.
De Opdrachtgever is gebonden aan de hoeveelheid Webruimte zoals beschreven in de Overeenkomst. De
Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden.
De Opdrachtgever geeft bij het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan MAG zijn persoonsgegevens op
te nemen in de Persoonsregistratie van MAG
welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze Persoonsregistratie bevat tevens
Accountgegevens alsook verbruiksgegevens en is slechts toegankelijk voor MAG. De Persoonsregistratie wordt
niet aan derden verstrekt, tenzij MAG
hiertoe krachtens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is.
Artikel 13 Aansprakelijkheid
MAG is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar MAG
weinig of geen invloed op kan uitoefenen. MAG kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor welke
schade dan ook voortkomend uit de relatie met MAG of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of
zichtbaar wordt gedurende de relatie met MAG.
In afwijking van het bepaalde in artikel 13.1 van deze Algemene Voorwaarden,is MAG ingeval van grove schuld of
opzet slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de
achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van MAG voor enige andere vorm van schade is
uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte
schade of gevolgschade en schade wegens gederfde omzet of winst.
MAG is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. Gezien het op het
Internet grote aantal knooppunten, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie moet men
rekening houden met het feit dat de informatie verkregen en/of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is.
MAG kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het
verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
MAG is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door de Opdrachtgever op zijn Website of
Webserver gepubliceerd materiaal. Indien erconform artikel 20.3 van deze Algemene Voorwaarden melding
wordt gemaakt van wederrechtelijk handelen door de Opdrachtgever, rust op MAG een onderzoek plicht.
De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die MAG en derden
mochten lijden ten gevolge van een aan de Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
verbintenis, voortvloeiende uit de Overeenkomst.
ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN
BETALINGSVOORWAARDEN (versie 2.1)
MAG-GRONINGEN
EN
MAG-HOSTING,
MAG-HOSTING WEBDESIGN,
HIERNA TE NOEMEN “MAG” EN INGESCHREVEN BIJ KVK TE GRONINGEN, NR. 02088896
17
De Opdrachtgever vrijwaart MAG voor alle aanspraken op schadevergoeding
die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het
wederrechtelijke, dan wel het onzorgvuldige gebruik van de aan de Opdrachtgever geleverde Dienst(en).
De Opdrachtgever dient MAG per direct Schriftelijk dan wel per E-mail op de hoogte te brengen van alle
relevante wijzigingen in zijn gegevens. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, is hij of zij aansprakelijk voor alle
schade die MAG alsgevolg daarvan lijdt.
Artikel 14 Overdracht van rechten en plichten
Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten en/of plichten voortvloeiende uit de Overeenkomst aan derden over te
dragen zonder voorafgaande toestemming van de wederpartij.
Indien de Domeinnaam door MAG op naam van MAG voor de Opdrachtgever is geregistreerd, wordt er
medewerking verleend aan opdrachten van de Opdrachtgever met betrekking tot de verhuizing, overdracht of
opzegging van deze Domeinnaam. Bij alle geschillen in en buiten rechte wordt de Opdrachtgever, die houder is
van een dergelijke Domeinnaam de kans geboden de desbetreffende Domeinnaam op eigentitel over te nemen,
mits alle openstaande facturen zijn voldaan. Indien de Opdrachtgever hier binnen 48 uur geen gehoor aan geeft,
wordt de registratie van de Domeinnaam door MAG ongedaan gemaakt. Nimmer kan enige aanspraak worden
gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook. Bij de overdracht van de Domeinnaam wordt een nader te
bepalen toeslag vastgesteld.
Artikel 15 Buitengebruikstelling
MAG heeft het recht geleverde diensten tijdelijk buiten werking te stellenten behoeve van
onderhoudswerkzaamheden.
MAG heeft het recht geleverde diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken,
indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een
verplichting jegens MAG niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden.
MAG zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen, tenzij zulks
in redelijkheid niet van MAG kan worden verlangd. De opgelegde beperking dan wel de buitengebruikstelling laat
de overige verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet en heeft aldus geen opschortende werking.
Tot heraansluiting wordt overgegaan indien de Opdrachtgever binnen een door MAG gestelde termijn al zijn
verplichtingen is nagekomen en ter zake een vastgesteld bedrag voor heraansluiting heeft voldaan, te weten €
50,- excl. BTW. Indien buitengebruikstelling heeft plaatsgevonden op grond van artikel 12.4 en 12.5 van deze
Algemene Voorwaarden, wordt dit
bedrag vermeerderd met de arbeidskosten(standaard minimaal één arbeidsuur), welke gemaakt dienen te
worden teneinde de toegebrachte schade zoveel mogelijk te beperken. De arbeidskosten bedragen € 50,- per uur
exclusief BTW.
ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN
BETALINGSVOORWAARDEN (versie 2.1)
MAG-GRONINGEN
EN
MAG-HOSTING,
MAG-HOSTING WEBDESIGN,
HIERNA TE NOEMEN “MAG” EN INGESCHREVEN BIJ KVK TE GRONINGEN, NR. 02088896
18
Artikel 16 Reclame
De Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagenna levering Schriftelijk te
reclameren. Gebeurt dit niet, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van MAG.
Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient Schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende
brief binnen 7 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, had kunnen worden geconstateerd of had behoren te
worden geconstateerd. Gebeurtdit niet, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van MAG.
Indien reclame gegrond is worden de geleverde Diensten na overlegaangepast, vervangen of vergoed.
Reclame laat de overige verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet enheeft aldus geen opschortende werking.
Artikel 17 Dataverkeer
Het toegestane verbruik van dataverkeer komt overeen met de hoeveelhedenzoals vermeld bij de verschillende
pakketten op de Website van MAG of zoals vermeld in
de Overeenkomst. Indien de Website of Webserver van de Opdrachtgever meer dataverkeer verbruikt dan
maandelijks is toegestaan, zal MAG de Opdrachtgever per
Email op de hoogte stellen van deze overschrijding.
De Opdrachtgever zal in de gelegenheid worden gesteld om een toeslag te betalen op de overschreden
hoeveelheid dataverkeer. Indien de Opdrachtgever aangeeft deze toeslag niet te zullen voldoen, zal hij of zij tot
uiterlijk 48 uur na desbetreffende mededeling in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige Website of
Webserver elders onder te brengen, mits hij of zij aan alle overige verplichtingen jegens MAGheeft voldaan.
Indien de Opdrachtgever geen gebruik maakt van de gelegenheid om de Website of Webserver elders onder te
brengen dan wel te verwijderen, is MAG gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige Website of
Webserver te verwijderen dan wel opnon-actief te stellen. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op
schadevergoeding in
welke vorm dan ook. Het verwijderen van de Website of de Webserver laat de betalingsverplichting van de
Opdrachtgever onverlet en heeft aldus geen schorsende werking.
Artikel 18 Dedicated en Colocated hosting
In afwijking van het bepaalde in artikel 9.3 van deze Algemene Voorwaarden dient de verschuldigde vergoeding
bij Overeenkomsten met een looptijd van één (1) jaar, per kwartaal vooruit te worden voldaan.
Onverminderd het bepaalde in artikel 14.1 van deze Algemene Voorwaarden kan MAG zonder voorafgaande
Schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever, derden inschakelen om aan haar verplichtingen te kunnen
voldoen. Indien gebruik wordt gemaakt van diensten van derden, kunnen in afwijking van het bepaalde in artikel
8.1 van deze Algemene Voorwaarden, de tarieven van desbetreffende derde worden gehanteerd.
ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN
BETALINGSVOORWAARDEN (versie 2.1)
MAG-GRONINGEN
EN
MAG-HOSTING,
MAG-HOSTING WEBDESIGN,
HIERNA TE NOEMEN “MAG” EN INGESCHREVEN BIJ KVK TE GRONINGEN, NR. 02088896
19
In afwijking van het bepaalde in artikel 17.1 van deze Algemene Voorwaardenzal MAG de Opdrachtgever bij
overschrijding van het maandelijks toegestane verbruik van dataverkeer niet op de hoogte brengen. De overige
artikelen blijven onverkort van kracht met dien verstande dat daar waar gesproken wordt van Webruimte, tevens
Webserver gelezen dient te worden.
MAG-HOSTING WEBDESIGN en onderhoud
Artikel 19 Webdesign
Voorwaarden
-De opdrachtgever gaat akkoord met de beschrijving van de geleverde diensten zoals is te lezen in de offerte.
-De opdrachtgever gaat akkoord met de prijsopgave zoals te lezen is in de offerte.
-Extra tijd buiten de geplande uren, door tussentijdse wijzigingen aangedragen door opdrachtgever, zijn voor
kosten van opdrachtgever, tenzij sprake is van een abonnement.
-MAG-Hosting Webdesign zal aanvang maken met het project wanneer een akkoord is verstrekt via de mail.
-MAG-Hosting Webdesign heeft het recht om de opdracht stop te zetten bij onredelijke eisen van de
opdrachtgever.
-De offerte heeft een geldigheidsduur van 7 dagen. Daarna kan geen beroep worden gedaan op de gemaakte
afspraken. Onderstaande Algemene bepalingen van MAG-Hosting Webdesign zijn van toepassing op alle
overeenkomsten. De opdrachtgever gaat aanvang van de werkzaamheden akkoord met de inhoud daarvan.
-MAG-Hosting Webdesign maakt geen websites die geweld, porno of discriminerende uitlatingen bevatten/gaan
bevatten. De opdracht wordt dan per ommegaande geannuleerd. Onder verwijzing van dit artikel
Artikel 20 Algemene bepalingen
Artikel 20.1
De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MAG-Hosting Webdesign, hierna te
noemen ‘MAG-Hosting Webdesign’, op alle door MAG-Hosting Webdesign gesloten overeenkomsten en op alle
door MAG-Hosting Webdesign verrichte handelingen en/of diensten. Deze voorwaarden zullen worden geacht
aan een opdrachtgever bekend te zijn en tussen MAG-Hosting Webdesign en opdrachtgever te zijn
overeengekomen, zodra opdrachtgever enig geschrift heeft ontvangen, waarop wordt verwezen naar deze
voorwaarden.
Artikel 20.2
Van deze voorwaarden afwijkende nadere overeenkomsten of bepalingen, zijn alleen verbindend indien deze
door MAG-Hosting Webdesign schriftelijk zijn bevestigd aan opdrachtgever. Eventueel overeengekomen, van
deze voorwaarden afwijkende, bepalingen geven de opdrachtgever geen recht
op toepassing van die bepalingen bij toekomstige opdrachten. Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan degene die
aan MAG-Hosting Webdesign werkzaamheden opdraagt (c.q. MAG-Hosting Webdesign verzoekt een offerte
uit te brengen ofwel een ontwerp te vervaardigen).
ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN
BETALINGSVOORWAARDEN (versie 2.1)
MAG-GRONINGEN
EN
MAG-HOSTING,
MAG-HOSTING WEBDESIGN,
HIERNA TE NOEMEN “MAG” EN INGESCHREVEN BIJ KVK TE GRONINGEN, NR. 02088896
20
Artikel 21 Aanbiedingen en tarieven
Artikel 21.1
Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle offertes zijn gebaseerd op de lonen
en tarieven, geldend op de dag van deze aanbieding, terwijl de prijzen exclusief BTW zijn. Prijsverhogingen, als
gevolg van gewijzigde belastingen, sociale lasten of wettelijke maatregelen, opkomende na het tijdstip van de
offerte doch voor het tijdstip van de levering of dienstverlening, worden door MAG-Hosting Webdesign aan de
opdrachtgever in rekening gebracht.
Artikel 21.2
Alle offertes voor drukwerk, reclame- en promotiemateriaal zijn gebaseerd op de bestemming en de
oplage als bij de opdracht is overeengekomen. Bij gebreke van zodanige overeenkomst geldt het eerste gebruik
en de eerste oplage als overeengekomen bestemming en aantal.
Artikel 21.3
Voor het ontwerpen van een reclame- of advertentiecampagne dan wel een andere marketing en/of media
activiteit, worden de kosten voor het maken van de nodige ontwerpen afzonderlijk in rekening gebracht,
ongeacht of een en ander tot een (verdergaande) opdracht leidt. MAG-Hosting Webdesign is gerechtigd om in
dat geval een uurtarief te berekenen, vermeerderd met aan derden betaalde kosten, tenzij uitdrukkelijk een
vaste prijs is overeengekomen.
Artikel 22 Auteursrecht
Artikel 22.1
Het auteursrecht van alle door MAG-Hosting Webdesign vervaardigde producties blijft eigendom van Elias
Webdesign tot het moment dat de volledige, door MAG-Hosting Webdesign bij de opdrachtgever in rekening
gebrachte, kosten voor de productie betaald zijn. Het auteursrecht van door MAG-Hosting Webdesign bij derden
ingekochte producties blijft eigendom van deze derden. De vervaardigde producties mogen
niet aan derden worden doorverkocht, zonder uitdrukkelijke toestemming van MAG-Hosting Webdesign.
Artikel 23 Aansprakelijkheid
Artikel 23.1
Indien de opdrachtgever een reclamecampagne of een andere promotieactiviteit door Elias Webdesign laat
uitvoeren overeenkomstig de door de opdrachtgever verstrekte aanwijzingen of met
gebruikmaking van door deze verstrekte materialen, vrijwaart de opdrachtgever MAG-Hosting Webdesign voor
alle aanspraken van derden ter zake van inbreuken op hun octrooi- of auteursrecht, onrechtmatige
daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de door opdrachtgever opgedragen wijze van uitvoering.
Artikel 24 Eigendomsvoorbehoud
Artikel 24.1
Onvermijdelijk het gestelde in artikel 7 behoudt MAG-Hosting Webdesign zich overigens de eigendom van alle
door haar aan opdrachtgever afgeleverde goederen voor totdat al haar vorderingen op een opdrachtgever, uit
welke hoofde ook, volledig zullen zijn voldaan. MAG-Hosting Webdesign is te allen tijde gerechtigd zonder
ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN
BETALINGSVOORWAARDEN (versie 2.1)
MAG-GRONINGEN
EN
MAG-HOSTING,
MAG-HOSTING WEBDESIGN,
HIERNA TE NOEMEN “MAG” EN INGESCHREVEN BIJ KVK TE GRONINGEN, NR. 02088896
21
tussenkomst van de Rechter alle aan opdrachtgever afgeleverde en zich daar bevindende doch MAG-Hosting
Webdesign nog in eigendom toebehorende goederen terug te nemen.
Artikel 24.2
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om met de vervaardigde producties inkomsten te genereren, indien de
opdrachtgever alle opstaande vorderingen van MAG-Hosting Webdesign nog niet heeft voldaan.
Wijzigingen in een opdracht en correcties
Artikel 24.3
Indien een opdrachtgever wijziging wenst in de uitvoering van een verstrekte opdracht, is MAG-Hosting
Webdesign tot uitvoering hiervan slechts verplicht, indien en voor zover zulks in verband met de stand van de
werkzaamheden, met derden gesloten overeenkomsten, de overeengekomen levertijd en gemaakte
prijsafspraken, redelijkerwijs nog mogelijk is. In dat geval is de opdrachtgever verplicht aan MAG-Hosting
Webdesign door haar reeds gemaakte kosten, ook indien deze voor de uitvoering van de opdrachtgever in haar
definitieve vorm nodeloos zijn gemaakt, te vergoeden tegen uurtarief. In geen
geval zal de opdrachtgever, die een opdracht heeft gewijzigd terwijl MAG-Hosting Webdesign reeds met de
uitvoering daarvan was begonnen, enige prijsreductie of schadevergoeding kunnen vorderen op grond van het
feit dat deze wijziging niet volledig, of niet tijdig is gerealiseerd. Na oplevering van de vervaardigde producties
heeft de opdrachtgever 14 dagen de tijd om kosteloos wijzingen door te voeren.
Artikel 24.4
Indien een opdrachtgever de opdracht wenst te wijzigen aldus dat de kosten daarvan worden verminderd, zal het
bedrag van die vermindering tegelijk met de wijziging tussen partijen moeten worden overeengekomen. Bij
gebreke van dien is MAG-Hosting Webdesign slechts verplicht tot een prijsvermindering welke gelijk is aan door
MAG-Hosting Webdesign aan derden minder betaalde kosten.
Artikel 24.5
Indien een opdrachtgever de levertijd van een opdracht wenst te bekorten, is MAG-Hosting Webdesign
gerechtigd de eventueel daaraan verbonden hogere kosten boven de overeengekomen prijs in rekening te
brengen.
Artikel 24.6
Indien de opdracht door de opdrachtgever wordt beëindigd voordat alle fasen zijn doorlopen, zal de
opdrachtgever alle verrichte werkzaamheden dienen te vergoeden en niet gerechtigd zijn het (schets)ontwerp te
gebruiken.
Artikel 24.7
De geschatte tijd en kosten voor het vervaardigen van de opdracht zijn gebaseerd op een eenmalige correcte
aanlevering van tekst- en/of beeldmateriaal door de opdrachtgever. In het geval van meerwerk voor MAGHosting
Webdesign ten gevolge van wijzigingen vanuit de opdrachtgever aan het aangeleverde tekst- en/of
beeldmateriaal, zullen de daaraan verbonden extra arbeidsuren voor opmaak door MAG-Hosting Webdesign bij
de opdrachtgever apart in rekening worden gebracht. Aanlevering van correct tekst- en/of beeldmateriaal door
de opdrachtgever voorkomt onnodig meerwerk.
ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN
BETALINGSVOORWAARDEN (versie 2.1)
MAG-GRONINGEN
EN
MAG-HOSTING,
MAG-HOSTING WEBDESIGN,
HIERNA TE NOEMEN “MAG” EN INGESCHREVEN BIJ KVK TE GRONINGEN, NR. 02088896
22
Artikel 25 Levering
Artikel 25.1
Levertijden worden door MAG-Hosting Webdesign bij benadering opgegeven. Indien een vaste levertijd
schriftelijk is overeengekomen zal het niet tijdig leveren aan de opdrachtgever geen recht tot schadevergoeding
geven, tenzij de overschrijding van de levertijd te wijten is aan grove nalatigheid van MAG-Hosting Webdesign. In
dat geval is de aansprakelijkheid van MAG-Hosting Webdesign beperkt tot ten hoogste het bedrag waarvoor de
opdracht is verstrekt.
Artikel 25.2
In geval van overmacht, waaronder begrepen storing in het bedrijf, breuk aan machines, brand, staking,
uitsluiting, oorlog, revolutie of verhindering als gevolg van overheidsmaatregelen alsmede het niet nakomen door
derden van hun verplichtingen jegens MAG-Hosting Webdesign, is MAG-Hosting Webdesign gerechtigd de
levering respectievelijk de werkzaamheden uit te stellen tot na het vervallen van de overmacht opleverende
omstandigheden dan wel de overeenkomst te annuleren, in welk geval de
opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding kan maken.
Artikel 25.3
De opdrachtgever levert zelf het benodigde bronmateriaal aan (zowel afbeeldingen als teksten). De
opdrachtgever levert het bronmateriaal digitaal aan en is zelfverantwoordelijk voor de afhandeling van alle
(eventuele) auteursrechtelijke kwesties. Het benodigde bronmateriaal wordt 14 dagen na oplevering van de
vervaardigde producties door de opdrachtgever worden aangeleverd aan MAG Hosting Webdesign. Indien niet
binnen deze periode het benodigde bronmateriaal wordt aangeleverd vervalt
het recht om binnen 14 kalenderdagen nog wijzigingen door te voeren. De geschatte tijd en kosten voor het
vervaardigen van de opdracht zijn gebaseerd op een eenmalige correcte aanlevering van tekst- en/of
beeldmateriaal door de opdrachtgever. In het geval van meerwerk voor MAG-Hosting Webdesign ten gevolge van
wijzigingen vanuit de opdrachtgever aan het aangeleverde tekst- en/of beeldmateriaal, zullen de daaraan
verbonden extra arbeidsuren voor opmaak door MAG-Hosting Webdesign bij de opdrachtgever apart in rekening
worden gebracht. Aanlevering van correct tekst- en/of
beeldmateriaal door de opdrachtgever voorkomt onnodig meerwerk.
Artikel 25.4
Indien de opdrachtgever ervoor kiest om de vervaardigde producties niet te hosten bij een in eigendom van
MAG-Hosting Webdesign zijnde domein, levert de opdrachtgever binnen 5 kalenderdagen een actief
domeinnaam aan waar de site gehost zal worden. De opdrachtgever verstrekt zo nodig de inloggegevens van de
domeinnaam waarop de vervaardigde producties gehost zal worden. Indien de opdrachtgever niet binnen de
hiervoor gestelde termijn een actief domeinnaam aanlevert, is de opdrachtgever per dag een vergoeding van
€ 3,50(excl. BTW) verschuldigd voor het gebruik van het domein van MAG-Hosting Webdesign.
Artikel 25.5
Indien de opdrachtgever ervoor kiest om de vervaardigde producties te hosten bij een in eigendom van MAGHosting
Webdesign zijnde domein, heeft MAG-Hosting Webdesign het recht om de vervaardigde producties niet
meer voor het publiek beschikbaar te stellen dan wel de levering op te schorten indien sprake is van openstaande
vorderingen aan MAG-Hosting Webdesign, waarvan de vervaltermijn is verstreken. MAG-Hosting Webdesign kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor registratie van een beoogde domeinnaam door
derden, in de periode dat de opdrachtgever in verzuim is.
ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN
BETALINGSVOORWAARDEN (versie 2.1)
MAG-GRONINGEN
EN
MAG-HOSTING,
MAG-HOSTING WEBDESIGN,
HIERNA TE NOEMEN “MAG” EN INGESCHREVEN BIJ KVK TE GRONINGEN, NR. 02088896
23
Artikel 26 Betalingen
Artikel 26.1 a
Bij webdesign wordt een standaard basistarief berekend. Dit bedrag bedraagt zonder indexatie € 1320,00 (excl.
BTW, zegge dertienhonderdtwintig euro). Dit bedrag is verschuldigd voor het basis ontwerp. Voor eventuele
(bijzondere) aanvullingen op een website wordt de uurprijs doorberekend. De uurprijs bedraagt zonder indexatie
50,00 (excl. BTW, zegge vijftig euro)
Artikel 26.1 b
Bij betaling in maandelijkse termijnen geldt een minimum looptijd van minimaal 2 jaar (24 maanden) bij
tussentijdse opzegging is het restant bedrag ineens opeisbaar.
Artikel 26.1 c
In het geval van een onderhoudsovereenkomst (ook na de websitedesign overeenkomst art. 26,1 b) is de
basisprijs € 55,00 (zegge vijfenvijftig euro) per maand (excl. BTW) , de looptijd van deze overeenkomst is 1 jaar,
deze wordt telkens stilzwijgend verlengd met 1 jaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deze looptijd
wordt automatisch verlengd, tenzij minimaal 1 maand voor verstrijken van de looptijd schriftelijk is opgezegd.
Artikel 26.2
MAG-Hosting Webdesign is bevoegd bij wijzigingen in de zakelijke gesteldheid van een opdrachtgever nog
lopende opdrachten terstond te annuleren dan wel voor de verdere uitvoering daarvan zekerheid te verlangen,
zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding kan maken.
Artikel 26.3
Indien een factuur niet op de vervaldag wordt voldaan en MAG-Hosting Webdesign andere opdrachten van
dezelfde opdrachtgever in uitvoering heeft, is MAG-Hosting Webdesign bevoegd die opdrachten te annuleren
respectievelijk zijn werkzaamheden te staken, zonder dat betrokken opdrachtgever aanspraak op
schadevergoeding kan maken.
Artikel 26.4
Indien een opdrachtgever door MAG-Hosting Webdesign te leveren goederen niet op de factuurdatum afneemt
blijven deze goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever bij MAG-Hosting Webdesign opgeslagen,
onverminderd de verplichting van de opdrachtgever het verschuldigde factuurbedrag op de vervaldag te voldoen
en overigens onverminderd het gestelde in artikel 10 (Eigendomsvoorbehoud).
Artikel 26.5
Indien een opdrachtgever verlangt dat de door MAG-Hosting Webdesign te leveren goederen langer dan vier
weken na aanbieding tot levering bij MAG-Hosting Webdesign blijven opgeslagen, dan zal MAG-Hosting
Webdesign daarvoor een voor de aanvang van de opslagtermijn aan de opdrachtgever mede te delen vergoeding
in rekening brengen. Ook deze opslag geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.
Artikel 26.6
Voorts is opdrachtgever gehouden MAG-Hosting Webdesign te vergoeden alle kosten, die MAG-Hosting
Webdesign maakt ter incasso van de openstaande bedragen:
met name komen te zijnen laste: declaraties van advocaten en procureurs, zowel in als buiten rechte (ook voor
zover zij door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan), kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en
incassobureaus; de buitengerechtelijke kosten van deze derden worden gefixeerd op 15 % van de hoofdsom zulks
met een minimum van € 150,-; te zijnen laste komen eveneens de kosten van faillissement-aanvragen, alsmede
opslagkosten in geval van opschorting van levering; MAG-Hosting Webdesign hoeft niet aan te tonen dat
geclaimde inningskosten door MAG-Hosting Webdesign zijn gemaakt.
ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN
BETALINGSVOORWAARDEN (versie 2.1)
MAG-GRONINGEN
EN
MAG-HOSTING,
MAG-HOSTING WEBDESIGN,
HIERNA TE NOEMEN “MAG” EN INGESCHREVEN BIJ KVK TE GRONINGEN, NR. 02088896
24
Artikel 27 Intellectuele eigendomsrechten
Al hetgeen is gepubliceerd op de websites van MAG valt onder de intellectuele eigendom van MAG. Niets mag
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van MAG. Alle
rechten voorbehouden. De Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde
software en/of andere werken (o.a. zgn. “shareware”) te respecteren en vrijwaart MAG ter zake van enige
aanspraak.
Artikel 28 Klachten
MAG neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachtenbetrekking hebben op de diensten,
gedragingen en/of handelingen van haar Opdrachtgevers.
MAG spant zich in klachten omtrent haar diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van haar
Diensten te komen. De Opdrachtgever kan een volledige en duidelijk omschreven klacht binnen 3 werkdagen,
nadat de Opdrachtgever de klacht had behoren te constateren uitsluitend elektronisch melden via het volgende
E-mailadres: info@mag-hosting.nl. De klacht dient vergezeld te gaan van alle relevante gegevens, inclusief
tijdstippen en/of volledige headers en een duidelijke omschrijving van de reden van de klacht. De klacht wordt
binnen 10 werkdagen na ontvangst door MAG in behandeling genomen.
De klager wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht op de hoogte gebracht over de wijze waarop de
klacht afgehandeld zal worden.
MAG spant zich in klachten omtrent handelingen en/of gedragingen door klanten van Opdrachtgevers of
Opdrachtgevers van MAG zo goed mogelijk te
behandelen. De gebruiker van het Internet kan klachten over misbruik, spamming en/of illegale handelingen
binnen 3 werkdagen, nadat het voorval had behoren te worden geconstateerd, uitsluitend elektronisch melden
via het volgende E-mailadres: info@mag-hosting.nl. De klacht dient vergezeld te gaan van alle relevante
gegevens, inclusief tijdstippen en/of volledige headers en een duidelijke omschrijving van de reden van de klacht.
De klacht wordt binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht, door MAG in behandeling genomen. De klager
wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht op de hoogte gebracht over de wijze waarop de klacht
afgehandeld zal worden.
Het indienen van een klacht laat alle verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet en heeft aldus geen
opschortende werking.
Artikel 29 Geschillenregeling en toepasselijk recht
Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen
overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. MAG en de Opdrachtgever
zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel
vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN
BETALINGSVOORWAARDEN (versie 2.1)
MAG-GRONINGEN
EN
MAG-HOSTING,
MAG-HOSTING WEBDESIGN,
HIERNA TE NOEMEN “MAG” EN INGESCHREVEN BIJ KVK TE GRONINGEN, NR. 02088896
25
Wijziging Algemene Voorwaarden MAG-Groningen, MAG-Hosting en NAG-Hosting Webdesign
MAG behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, dan wel aan te vullen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten.
Versie 2.1-2019

This site is protected by wp-copyrightpro.com